Logo firmy VeeZuu - lider logistyki miejskiej i dostaw premium.

Regulamin

Regulamin stanowi równocześnie procedurę świadczenia usług drogą elektroniczną i obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.Postanowienia regulaminu dotyczą zasad, na których odbywać się będzie korzystanie i funkcjonowanie portalu internetowego veezuu oraz normują uprawnienia, obowiązki oraz wzajemne relacje Użytkowników między sobą oraz Użytkowników względem Usługodawcy. Poniższe postanowienia regulaminu określają ponadto rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki, na jakich zawierane i rozwiązywane są umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności z tytułu świadczenia tego rodzaju usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.§ 1 WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU


1. Portal świadczy usługi o charakterze nieodpłatnym i odpłatnym.

2. Rejestracja w Portalu ma charakter dobrowolny i jest nieodpłatna.

3. Jedynie łączne spełnienie wszystkich poniższych warunków zapewnia pełne korzystanie z portalu:

a. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu;

b. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz następujących oświadczeń:

· zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Portalu i akceptuję ich treść,

· wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

· wszystkie dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe oraz nie naruszają praw osób trzecich,

· wyrażam zgodę na przetwarzanie, utrwalanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami regulaminu,

· wyrażam zgodę na przetwarzanie, utrwalanie, gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych oraz statystycznych,

· wyrażam zgodę na przetwarzanie, utrwalanie, gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach reklamowych, badania ynku z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby ulepszenia funkcjonalności Portalu,

· wyrażam zgodę na otrzymywanie na dane korespondencyjne wskazane w formularzu rejestracyjnym wszelkich informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy, oraz informacji o utrudnieniach, zmianach lub przerwach technicznych wpływających na prawidłowe działanie Portalu, jak również informacji handlowych Portalu.

Ponadto w przypadku osób prawnych:

· jestem uprawniony do reprezentacji osoby prawnej i mogę zaciągać w jej imieniu zobowiązania i nabywać prawa.

4. Użytkownik w celu rejestracji powinien w udostępnionym formularzu rejestracyjnym wypełnić następujące dane:

a. w przypadku osób prywatnych:

Osoba fizyczna:

Ogólna informacja

 • E-mail
 • Telefon
 • Imię
 • Nazwisko
 • Login
 • Hasło
 • Adres
 • Numer karty

Dla roli „nadawca"

 • Dowód osobisty

Dla roli „Przewoźnika"

 • Dowód osobisty
 • Prawo jazdy ( jeżeli transport realizowany jest za pomocą samochodu )

b. w przypadku firm:

 • Firma
 • Adres
 • Adres wysyłki/dostawy
 • Telefon
 • E-mail
 • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
 • Numer rachunku/numer karty
 • NIP
 • REGON
 • KRS

Po wypełnieniu prawidłowo formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość elektroniczna zawierająca link za pomocą, którego należy potwierdzić podany adres mail.

5. Użytkownik posiadający konto może dokonać jego weryfikacji poprzez:

a. w przypadku osób prywatnych:

. dokonanie przelewu, a tym samym wskazanie numeru rachunku bankowego,

. powiązania konta z profilami na portalu facebook.com lub Google

b. w przypadku firm:

. podanie numeru NIP, REGON, KRS,

. dokonanie przelewu, a tym samym wskazanie numeru rachunku bankowego,§ 2 KONTO UŻYTKOWNIKA


1. Użytkownik zobowiązuje się do osobistego korzystania z Portalu oraz dostępnych w nim danych. Zabronione jest udostępnianie konta użytkownika osobom trzecim. Jakiekolwiek udostępnienie danych wymaganych do zalogowania się na Portalu osobie nieuprawnionej będzie stanowiło naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w ochronie swoich danych wymaganych do logowania się w Portalu przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu jakiekolwiek szkody.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@veezuu.com W przesłanej wiadomości należy podać swój login oraz wyrazić jednoznaczną chęć usunięcia jego konta użytkownika z Portalu. Powyżej określona procedura jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

4. Użytkownicy zobowiązują się do nie wystawiania w ogłoszeniu przesyłek, oraz nie poszukiwania transportu dla towarów, których przewóz, dystrybucja narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, lub jest niebezpieczny dla zdrowia lub życia.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczonych przez siebie ogłoszeń, wysłanych wiadomości, dodanych komentarzy.

6. Zabronione jest wykorzystywanie konta użytkownika do podejmowania działań, które mogą powodować szkodę innym użytkownikom lub Usługodawcy. Każdy przypadek takiego działania będzie stanowił naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.§ 3 PŁATNOŚCI


1. Wysokość opłat reguluje cennik dostępny w Portalu.

2. Płatność za zakup abonamentu możliwa jest za pośrednictwem przelewu. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia kolejnych metod zapłaty lub wycofania obowiązujących.§ 4 USŁUGODAWCA


1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Użytkowników w koncie użytkownika, publikowanym ogłoszeniu, dodawanym komentarzu.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania Użytkowników.

3. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami.

4. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości wykonania przez Użytkowników przewozu, jak również nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w wyniku wyboru złożonej mu oferty przez innego Użytkownika.

6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

7. W odniesieniu do Użytkowników będących przedsiębiorcami w zakresie zobowiązań związanych ze świadczeniem przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, odpowiedzialność Usługodawcy wobec tych Użytkowników ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

9. Usługodawca zastrzega możliwość usunięcia, edycji ogłoszenia, komentarza dodanego przez Użytkownika, jeżeli ich treść narusza postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązujące przepisy prawa albo dobre obyczaje.§ 5 PROCEDURA OGŁASZANIA, OFERTA I JEJ WYBÓR


1. Zamieszczone na Portalu ogłoszenia stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Przewozu Paczki w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Odpowiedź na propozycję Nadania Paczki stanowi ofertę zawarcia Umowy Przewozu Paczki w rozumieniu art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego.

3. Zamieszczone w Serwisie propozycje Przewozu Paczki stanowią ofertę zawarcia Umowy Przewozu Paczki w rozumieniu art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Użytkownik, chcąc przewieźć przesyłkę swoim środkiem transportu, może dodać ogłoszenie zawierające następujące dane:

 • Imie
 • Nazwisko
 • Zdjęcie
 • Telefon
 • Email
 • Środek transportu ( opcja do wyboru: pieszo, rower, skuter, samochód* )

*numer rejestracyjny

*marka

*rodzaj ( sedan, bus, etc )

*zdjęcie auta

5. Użytkownik, chcąc nadać swoją przesyłkę do przewozu, za pomocą formularza dostępnego w Portalu może dodać ogłoszenie zawierające następujące dane:

Dane nadawcy

 • Imie
 • Nazwisko
 • Telefon
 • Email

Dane odbiorcy

 • Imie
 • Nazwisko
 • Telefon
 • Email

Miejsce załadunku ( pełny adres )

Miejsce rozładunku ( pełny adres )

Data doręczenia

Godzina ( przedział godzinowy ) doręczenia

Informację odnośnie ładunku

 • Gabaryty
 • Waga
 • Zdjęcie ( opcjonalnie )
 • Opis

6. W treści ogłoszenia zabrania się zamieszczania treści o charakterze reklamowym, wulgaryzmów, treści pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, faszyzmu, komunizmu, ksenofobii, adresów stron internetowych, danych kontaktowych (w szczególności numerów telefonów, adresów, adresów e-mail).

7. Po wypełnieniu formularza ogłoszenia i zaakceptowaniu jego publikacji przez Użytkownika ogłoszenie udostępniane jest w zasobach Portalu. Użytkownik może edytować treść ogłoszenia.

8. Wszystkie dane zamieszczane w ogłoszeniu przez Użytkownika powinny zostać wskazane przez niego w sposób rzetelny i być w pełni prawdziwe.§6 WYKONANIE UMOWY PRZEWOZU PACZKI


Wykonanie umowy przewozu odbywa się każdorazowo zgodnie z poniższym schematem:

1. Użytkownik/przewoźnik musi dokonać rejestracji w serwisie Veezuu

2. Użytkownik/przewoźnik wchodzi do giełdy ładunków

3. Użytkownik/przewoźnik wybiera ładunek do przewozu

4. Użytkownik/przewoźnik potwierdza dokonanie wyboru ładunku

5. Przewoźnik jedzie po odbiór ładunku do nadawcy

6. Przewoźnik odbiera ładunek ( potwierdza to w serwisie )

7. Veezuu pobiera środki od nadawcy

8. Przewoźnik jedzie do wskazanego miejsca do odbiorcy

9. Przewoźnik przekazuje ładunek odbiorcy

10. Odbiorca potwierdza odbiór przesyłki ( potwierdza to w serwisie )

11. Veezuu przelewa środki Przewoźnikowi

12. Transakcja zostaje zamknięta§ 7 KOMENTARZE I OCENY


1. Użytkownicy mogą dodawać komentarze i wystawiać oceny, które będą ujawnione na profilach Użytkowników.

2. Oceny są przyznawane w systemie punktowym w skali od 1 do 5 gwiazdek.

3. Komentarze nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści pornograficznych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, faszyzmu, komunizmu, ksenofobii, adresów stron internetowych, ani treści o charakterze reklamowym.§ 8 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Portalu są następujące:

· połączenie z siecią Internet,

· prawidłowo skonfigurowana przeglądarka zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2. W celu prawidłowego korzystania z usług, Użytkownik powinien dysponować sprzętem elektronicznym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

· Przeglądarka: IE 9+, Firefox 16+, Chrome 20+, Safari 6+, Opera 15.0+

· Rozdzielczość: 1024x768px

· Przeglądarka mobilna: iOS 6+ lub Android 3.2+

· włączona obsługa cookies i Java Script

3. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

4. W przypadku transmisji danych przez Usługodawcę, nie ponosi on odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem nieinicjowania transmisji, niedokonywania wyboru odbiorcy, nieusuwania oraz niemodyfikowania danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.§ 9 POLITYKA PLIKÓW COOKIES


1. Przez korzystanie z Portalu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

2. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartfonie Użytkownika podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. W związku z udostępnianiem zawartości Portalu przez Usługodawcę, stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

4. Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Portalu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

· dostosowania zawartości stron Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Portalu;

· rozpoznania urządzenia Użytkownika Portalu i odpowiedniego wyświetlenia jego zawartości dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb

· tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

· utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej zakładce Portalu ponownie wpisywać login i hasła

· dostarczania Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej odpowiednich producentów tego typu oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Portalu, w szczególności wymagających logowania.

8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługodawcy, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przypadku, gdy usługi określone w niniejszym regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane w sposób niezgodny z jego postanowieniami lub obowiązującym prawem.

2. Reklamacje można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego w Portalu, wiadomości elektronicznej wysłanej na adres info@veezuu.com lub drogą pocztową w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane identyfikujące Użytkownika oraz opis zastrzeżeń.

4. Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie przekazanych informacji we wskazanym przez siebie zakresie. W przypadku nie uzupełnienia informacji przez Użytkownika złożona reklamacja nie podlega rozpatrzeniu.

5. Usługodawca rozpatruje złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania jeżeli nie wymaga uzupełnienia zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

6. Jednakże Usługodawca może odmówić rozpatrzenia złożonej reklamacji po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

7. Odpowiedź na złożoną reklamację Użytkownik otrzymuje na posiadany przez siebie adres poczty elektronicznej lub w inny sposób przez siebie wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej www.veezuu.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.

2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik korzystający z usług Portalu zostanie powiadomiony przez Usługodawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika w całości zaakceptowane.

3. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług serwisu podlega w całości prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed Sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego obowiązujące w tym zakresie.

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie